Digitala färdigheter en del av integrationsfrämjandet

Nylands nätverk för digitalt stöd strävar med sin resolution efter att påverka i allmänt angelägna frågor i anknytning till digitalt stöd. Vi vill med nätverkets förenade krafter och ett gemensamt budskap nå ut till en större publik och få vår röst hörd. Resolutionen har planerats och skrivits ihop av en arbetsgrupp bestående av medlemmar i nätverket. Den har slagits fast och undertecknats på nätverkets webbinarium 11.5.2021.

Digitala färdigheter en del av integrationsfrämjandet

Enligt Nylands nätverk för digitalt stöd bör invandrares digitala färdigheter stärkas som en del av integrationen. De som har undertecknat resolutionen påpekar att digitala färdigheter hör till medborgarfärdigheterna och behövs för deltagande i samhället precis som språkkunskaper och kännedom om kulturen.

De digitala färdigheterna bör bedömas och stärkas genast från första början då integrationsprocessen inleds. Digitala färdigheter och därav påkallat stöd bör erbjudas som en del av integrationsfrämjande undervisning.

Samhällelig aktivitet, delaktighet och möjligheten att vara likställd aktör förutsätter att man är kapabel att utnyttja digitala tjänster självständigt. Digitala färdigheter behövs på livets alla delområden, i allt från myndighetskontakter till fritidsaktiviteter. I Finland fungerar allt från arbetsplatsansökningar till beställning av mat, från ansökan om stöd till uppföljning av barnens skolgång digitalt. Digitala tjänster är ett primärt och kostnadseffektivt sätt att sköta dagliga ärenden, och det gäller ur både kundens och tjänsteleverantörens synvinkel.

Invandrarnas utbildningsnivå och digitala färdigheter varierar avsevärt. För en del invandrare är bruket av digitala tjänster vardagsmat, medan andra aldrig har använt en dator. Av den anledningen bör det digitala stöd som är avsett för invandrare vara varierande: handgriplig vägledning för nybörjare, och för dem som avancerat längre tydliga instruktioner på flera språk i bruket av digitala tjänster.

– Med tanke på digital integration är det viktigt att man har tillgång till stöd och att digitala färdigheter ges en klar roll utöver övrig undervisning. En utmaning är att tjänsterna är utspridda och att invandrarna är tvungna att gå från ämbetsverk till ämbetsverk för att sköta sina ärenden. Att använda digitala tjänster sparar tid och pengar, men förutsätter kunskaper i finska eller svenska samt digitala färdigheter. Digital invandrarintegration gör det möjligt att lära sig att självständigt sköta sina ärenden i digitala tjänster, vilket underlättar vardagen, konstaterar Abdirahim Hussein, som är verksamhetsledare för föreningen Moniheli.

Gemensam utveckling ger smidiga tjänster

På samma sätt som att digitala tjänster borde läras ut som en del av integrationen, så borde olika invandrargrupper tas med i planeringen av digitala tjänster. Så kan man säkerställa att digitala tjänster är tillgängliga för alla och att deras språk är tydligt och begripligt. Avsaknaden av språkkunskaper får inte vara ett hinder för användning av tjänster och för deltagande i samhället. Anvisningar för bruket av digitala tjänster bör finnas på många språk.

Alla har inte dator eller nätförbindelse till sitt förfogande, inte heller kännedom om allmänna serviceställen där man kan uträtta sina ärenden digitalt. Man bör sörja för att informationen om allmänt tillgängliga apparater når ut också till personer som ännu inte kan finska eller svenska. Betydelsen av offentliga tjänsters tillgänglighet understryks särskilt under rådande undantagsförhållanden till följd av coronapandemin.

– Digitala färdigheter bör starkt kopplas till integrationsprocessen i vidare bemärkelse. Personer som besitter digitala färdigheter kan aktivt gå med i planeringen av integrationsfrämjande åtgärder. Digitala färdigheter är en förutsättning för aktivt deltagande i samhället, intygar Tanna Rantanen, som är projektchef för projektet Nylands digitala stöd.

Upplysningar:

Projektchef Tanna Rantanen, Nylands förbund, tfn 040 586 4682
Projektplanerare Joel Aaltonen, Nylands förbund, tfn 040 707 3067