Jokainen työssäkäyvä voi olla digitukija

Julkilausumien avulla Uudenmaan Digitukiverkosto (UuDi) pyrkii vaikuttamaan yhteisesti tärkeäksi koettuihin digituen kysymyksiin. Yhdistämällä verkoston voimat yhteisen viestin taakse haluamme tavoittaa laajemman yleisön ja saada äänemme kuuluville. Julkilausuman on suunnitellut ja toteuttanut verkoston jäsenistä koostuva työryhmä. Se on vahvistettu ja allekirjoitettu verkoston webinaaritapahtumassa 13.5.

Jokainen työssäkäyvä voi olla digitukija

Uudenmaan digituen yhteistyöverkosto haastaa organisaatiot pohtimaan omien työntekijöidensä digitukiosaamisen riittävyyttä. On tärkeää antaa työntekijöille tarpeeksi aikaa sähköisten palveluiden, laitteiden ja ohjelmistojen sisäistämiseen. Työntekijät tarvitsevat koulutusta antaakseen digitukea osana työtään.

Digitaidot ovat uusi kansalaistaito. Poikkeustilanteen tuomien rajoitusten myötä digitaitojen merkitys arjessa on korostunut entisestään. Omaiset ja järjestöt antavat usein digitukea lähipiirinsä digitaitojen vahvistamiseksi. Näiden rinnalle Uudenmaan digituen yhteistyöverkosto haluaa nostaa kaikki työssään digitukea antavat.

Digituen sisältö vaihtelee sähköisen asioinnin opastamisesta sovellusten asentamiseen ja käyttöönottoon.Laaja tarpeiden skaala vaatii myös laajaa osaamista. Aina tukea tarvitsevaa ei ole mahdollista ohjata toisaalle, vaan työntekijän on myös itse kyettävä auttamaan.

–Tukitilanteet voivat olla hyvinkin erilaisia. On tärkeää, että erilaiset organisaatiot ottaisivat vastuun työntekijöidensä digiosaamisesta ja kyvystä auttaa muita, toteaa Uudenmaan Digituki -hankkeen projektipäällikkö Tiina Markkula.

Digitukijat tarvitsevat koulutusta

Vuonna 2019 voimaan tullut laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019) velvoittaa viranomaisia järjestämään tukea tarjoamiensa verkkopalveluiden käyttöön.Tuen tarve on kuitenkin laajempi,sillä sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Puutteelliset digitaidot saattavat sulkea kansalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle. Esimerkiksi taksin tilaaminen tai pankkipalveluiden käyttäminen ovat vaikeita ja kalliita, mikäli digitaidot eivät ole riittävät.

Valtion, kuntien, yritysten ja järjestöjen tulee huolehtia työntekijöidensä kyvystä tukea asiakkaitaan eettisesti ja mielekkäästi. Digituen perimmäisenä tarkoituksena on, että asiakas oppii käyttämään sähköisiä palveluita itsenäisesti.

– Koulutusta tarvitaan myös suurten organisaatioiden ulkopuolella. Esimerkiksi yksinyrittäjien tai pienten yritysten työntekijöiden on vaikeaa löytää itselleen sopivaa koulutusta. Meidän tulee pyrkiä siihen, että koulutusta on helposti ja edullisesti saatavilla, muistuttaa Markkula.

ALLEKIRJOITTAJAT

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067