Principer för etisk handel behövs i saluföringen av digitala apparater och tjänster

Nylands nätverk för digitalt stöd strävar med sin resolution efter att påverka i allmänt angelägna frågor i anknytning till digitalt stöd. Vi vill med nätverkets förenade krafter och ett gemensamt budskap nå ut till en större publik och få vår röst hörd. Resolutionen har planerats och skrivits ihop av en arbetsgrupp bestående av medlemmar i nätverket. Den har slagits fast och undertecknats på nätverkets webbinarium 12.10.2021.

Principer för etisk handel behövs i saluföringen av digitala apparater och tjänster

Nylands nätverk för digitalt stöd (UuDi) vill få till stånd en starkare tillämpning av etiska principer i försäljningen av digitala apparater och tjänster. Resolutionens undertecknare inbjuder de företag som arbetar med försäljning att utveckla gemensamma lösningar i syfte att främja ansvarsfull handel tillsammans med experter på digitalt stöd. Det gemensamma målet ska vara att kunderna upplever att de apparater och tjänster som de har köpt motsvarar deras behov och att onödiga eller överlappande inköp ska kunna undvikas redan i samband med försäljningen.

Behovet av gemensamma lösningar och dialog med varandra är ömsesidigt. De som jobbar med digitalt stöd möter ofta situationer där man har sålt sådana produkter till kunderna som dessa inte behöver. Att återkalla överlappande internetanslutningar och att returnera onödiga apparater är frustrerande, tidsödande och dyrt för både kunder och försäljare.

Om kunderna inte upplever att försäljningen av apparater och tjänster är att lita på, kan det gå så att också nyttiga och roliga anskaffningar blir ogjorda.

Expertisen hos dem som arbetar med digitalt stöd skulle komma väl till pass och bidra med nya infallsvinklar på eventuella fallgropar i saluföringen.

Tar man vara på de digitala stödpersonernas sakkunskap är det möjligt att formulera rättesnören och tillvägagångssätt för beaktande av olika kundgrupper och att utarbeta anvisningar på klarspråk för kunderna gällande anskaffning av lämpliga produkter.

– När försäljarna vet hur de ska gå till väga för att bemöta exempelvis seniorer, upplever båda parterna situationen som behagligare, och på så sätt beaktas kundens behov bättre i köpsituationen. Det lönar sig att kultivera konsten att bemöta och att lyssna till olika målgrupper, noterar Tiina Etelämäki från SeniorSurf-verksamheten vid Centralförbundet för de gamlas väl.

– Att få till stånd dialog mellan företagen och dem som ger digitalt stöd är mycket viktigt, och företaget Elisa vill medverka till utvecklingen av detta samarbete. Delning av bästa praxis och upplevda utmaningar främjar förståelsen för och beaktandet av olika kundgruppers behov. Det gäller både försäljning och säkerställande av ibruktagande av tjänster. Det är i allas gemensamma intresse att kunden blir förstådd och får den nytta som han eller hon har önskat av den digitala tjänsten. Det är något som Elisa främjar genom att lyssna på och handleda kunderna utifrån deras individuella behov, bekräftar Elisas servicedirektör Annukka Matilainen, som inbjudits till samarbete med nätverket.

Man behöver inte spänna sig inför apparaturanskaffning – kom till det digitala stödet för att stärka modet

Digitalt mod är temat för nätverket för digitalt stöd år 2021. Det är viktigt att påpeka att man inte behöver vara rädd eller spänna sig när man går och handlar digitala apparater. Man behöver inte träffa sina val utan hjälp och allt behöver man inte själv veta eller kunna. Bortsett från de etiska spelreglerna ska försäljaren beakta konsumentens särbehov, och konsumenten ska vara förmögen att berätta om sin situation. En yrkesskicklig försäljare kan också kartlägga konsumentens situation. I bästa fall består försäljningssituationen i samarbete mellan kund och försäljare i syfte att finna en god lösning.

Det är tillåtet att be om hjälp redan då man funderar på att göra en anskaffning. Det digitala stödet hjälper ifall ens digitala färdigheter inte känns tillräckliga för att man ska klara av att orientera sig i djungeln av produkter. Man kan be om hjälp till exempel med att definiera sina egna behov. Råd för att handla apparater finns också att tillgå. Till exempel föreningen ENTER ry står till tjänst med handböcker och informationsinslag om anskaffning av digitala apparater.

Det finns inte heller någon anledning till panik om man har börjat ha dubier om en anskaffnings lämplighet. Man behöver på inget vis skämmas för att be om hjälp och stöd ifall en affär man har gjort sist och slutligen inte motsvarar det man hade önskat. Det är skäl att bekanta sig med de lagar som skyddar konsumenten så att man är medveten om sina rättigheter och skyldigheter som kund. Konsumentskyddet gäller också försäljning som har skett per telefon eller på webben. Man kan vända sig till Konsumentförbundets medlemsrådgivning då man behöver hjälp. Detsamma gäller Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning.

– Vid köp på internet eller per telefon är det i regel alltid möjligt att häva avtalet inom 14 dagar efter att apparaten har mottagits eller att serviceavtalet har ingåtts. Det behöver i så fall inte vara något fel på varan eller tjänsten, utan det räcker att man ångrar köpet. Returrätten upphör inte fastän man skulle ha testat apparaten, tipsar Konsumentförbundets generalsekreterare Juha Beurling-Pomoell.