Kotiin vietävä digituki kehittyy Uudellamaalla

Uudenmaan Digituki -hanke pyrkii kuluvan hankekauden aikana kehittämään yhteistyössä Uudenmaan Digitukiverkoston (UuDi) kanssa uusia digituen toimintatapoja ja käytänteitä. Tavoitteena on vahvistaa digituen tarjontaa alueella ja vastata erilaisiin digituen tarpeisiin. Tällä hankekaudella uutena osana UuDia toimii Kotiin vietävä tuki -työryhmä, joka kehittää yhdessä toimivia ratkaisuja uudenlaiselle tavalle tuottaa digitukea sitä tarvitseville.

Työryhmän kokoontui etäyhteyksien välityksellä ensimmäistä kertaa keskiviikkona 13.1.2021 pohtimaan yhteistä agendaansa alkaneen vuoden aikana. Kotiin vietävällä digituella tarkoitetaan tukea, jonka tuen antaja saapuu asiakkaan kotiin antamaan. Kotiin vietävän tuen edistäminen on koettu yleisesti tärkeäksi kysymykseksi UuDin keskusteluissa. Digituen tulisi tavoittaa myös ihmiset, joilla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta liikkua tuen luokse.

Kotiin vietävä tuki -työryhmän tarkoituksena on tunnistaa tuen järjestämisen haasteita ja jakaa parhaita käytäntöjä niiden selättämiseen. Kotiin vietävä digituki on vielä tällä hetkellä selvästi lähitukea ja etätukea harvinaisempaa ja sen kehittäminen toimivaksi kokonaisuudeksi vaatii useiden toimijoiden yhteistyötä ja yhteisiä rakenteita. Monet kokoukseen saapuneista kertoivatkin, ettei heidän organisaatioillaan vielä ole rahoitusta ja mahdollisuuksia kotiin vietävän tuen aloittamiseksi, mutta kokivat tärkeäksi osallistumisen ja kotiin vietävän tuen mahdollisuuksien kartoittamisen tulevaisuutta silmällä pitäen.

Aiemmista kokemuksista karttunut tieto verkoston käyttöön

Kokouksessa ilmeni, että Uudenmaan alueella kotiin vietävää digitukea annetaan jonkin verran ja suunnitteluvaiheessa on lisäksi hankkeita, jotka voisivat hyötyä verkoston yhteistyöstä. Pitkään kotiin vietävää tukea on järjestänyt HelsinkiMissio, joka on jo kymmenen vuoden ajan vienyt erilaista keikkatukea senioreiden koteihin. Mukaan on viime vuosien aikana tullut myös digituki. Kymmeniä digitukeen liittyviä kotikäyntejä on viime vuosien aikana tehnyt myös Helsingin Invalidien Yhdistys ry. (HIY).

Kokemukset kotiin vietävästä tuesta ovat olleet erittäin positiivisia ja osa työryhmän toimintaa tuleekin olemaan tukea koteihin antaneiden järjestöjen kartuttaman tiedon tuominen koko verkoston käyttöön. Vilkkaan tukimuodon mahdollisuuksista ja esteistä keskustelun lisäksi työryhmälle esiteltiinkin Helsingin kaupungin kotiin vietävän tuen kokeiluja sekä tulevaisuuden näkymiä. Työryhmän keskusteluissa nousi esiin myös tarve pyrkiä jatkossa luomaan konkreettisia ohjeistuksia ja palvelukuvauksia kotiin vietävän digituen antamista suunnitteleville toimijoille.

Työryhmä sopi tapaavansa jatkossa noin kuukauden välein ja seuraava kokous järjestetäänkin jo tiistaina 16.2. UuDin työryhmät ovat avoimia kaikille verkoston jäsenille, joten tervetuloa mukaan kehittämään uudenlaista digitukea Uudenmaan asukkaille!

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067