Kuntatutorit

Kuntatutoreiden tehtävä Uudenmaan Digituki -hankkeessa oli muiden Uudenmaan kuntien tukeminen digitukipalveluiden kehittämisessä. Kuntatutorit jakoivat omia kokemuksiaan ja toimintamallejaan vuoden 2021 aikana järjestetyissä tilaisuuksissa. Kuntatutor-kuntia oli vuonna 2021 neljä: Espoo, Helsinki, Hyvinkää ja Vantaa.

Tutoreiden jakamat hyvät käytännöt ja valmiit toimintamallit helpottavat kuntien omien digitukipalvelujen suunnittelua. Digituen avulla kuntalaiset voisivat käyttää tarjolla olevia digitaalisia palveluja itsenäisesti. Samalla kuntatutorit mahdollistavat laajemman kuntien välisen yhteistyön.

Mitä kuntatutorit tekevät?

Hankekaudella 2020-21 kuntatutorit järjestivät digitukisparrausta Uudenmaan kunnille. Kuntien digitukisparrauksen tarkoituksena oli antaa vertaistukea kuntien digituen kehittämiseen.

Uudenmaan kunnat kutsuivat tutoreita keskustelemaan ja kertomaan digituen kehittämisestä sekä kuntien välisen yhteistyön mahdollisuuksista. Tapaamisten aikataulut, järjestelyt ja teemat suunniteltiin kunnille räätälöidysti.

Digitukisparraukset päättyivät syksyllä 2021 järjestettyyn webinaariin, jossa kuntien työntekijöillä oli mahdollisuus purkaa sparrauksesta saatuja kokemuksia ja pohtia digituen kehittämisen tulevaisuutta yhdessä vertaisten kanssa.

Miksi kuntien digituki on tärkeää?

Digituen järjestämisellä on suuri merkitys kuntien sähköisten palveluiden käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Kattavan tuen avulla voidaan varmistaa, että sähköiset palvelut ovat kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. Digituen tarkoituksena on auttaa kuntalaisia itsenäiseen ja turvalliseen laitteiden käyttöön sekä sähköiseen asiointiin.

Digipalvelulaki velvoittaa viranomaisia

Vuonna 2019 voimaan tulleessa ns. digipalvelulaissa (306/2019) säädetään sähköisten palvelujen järjestämisestä sekä niihin liittyvästä tuesta. Laki velvoittaa viranomaiset järjestämään tukea tarjoamiensa digipalveluiden käyttöön. Julkisten palveluiden sähköistyessä kiihtyvällä tahdilla on huomioon otettava myös digitaitojen vahvistaminen.

Vuoden 2021 kuntatutorit:

Espoo

Jonne Vatka

Sähköposti: jonne.vatka@espoo.fi

Helsinki

Ari Tammi

Olen Helsingin kaupunginkanslian erityissuunnittelija ja digituen koordinaattori. Kollegoiden tapaamiset lähikunnissa ovat herättäneet runsaasti ajatuksia siitä, miten eri tavalla digitukea voidaan eri kunnissa organisoida sekä käytännössä järjestää arjessa. Parasta kuitenkin on ollut yhdessä pohtia ja kehittää digituen eri muotoja – esimerkkinä koronailmiön synnyttämä uusi etädigitukitoiminta sekä digiasiointipisteiden avaaminen.

Sähköposti: ari.tammi@hel.fi
Puhelin: 040 3537228

Vantaa

Nina Rahja

Toimin suunnittelijana Vantaan kaupungin kuntalaispalveluissa. Kuntakumppani- ja tutortoiminnan hyötyjä on ollut oppiminen toisilta kunnilta. Olemme saaneet hyviä käytäntöjä digituen edistämiseen ja työtapojen muutokseen omassa työyksikössä. Lisäksi olemme oppineet miten digitukea voi kehittää verkostotyönä. Myös digityövälineet ovat tulleet tutummiksi ja tietoisuuteni digiasioista on kasvanut.

Sähköposti: nina.rahja@vantaa.fi
Puhelin: 050 3646435

Ester Kaljula

Olen koordinaattori Vantaan kaupungin kuntalaispalveluissa. Kuntatutor-toiminta on auttanut ymmärtämään, että samojen digikysymysten kanssa painitaan monissa kunnissa. Olen saanut verkostosta vertaistukea sekä tietoa ja vinkkejä siitä, millaisia ovat sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat muissa organisaatioissa. Digityövälineet sekä tietoisuus digiasioista ovat tuoneet paljon lisäarvoa ja varmuutta omaan työhöni.

Sähköposti: ester.kaljula@vantaa.fi
Puhelin: 050 3145122